Privacy

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. 

De persoonsgegevens van de bezoeker van deze site zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Hoewel wij persoonsgegevens kunnen meedelen aan dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor rekening van ALL TECH JVD BVBA als verwerker, zullen geen persoonsgegevens van bezoekers gedeeld worden met derde partijen voor doelstellingen anders dan aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Elke bezoeker heeft het recht om – zonder opgave van redenen en zonder kosten – zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

ALL TECH JVD BVBA neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is.